นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีตวามโปร่งใส มีการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล อันทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางในในการบริหารงาน และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรและปลูกฝังจิตสำนักให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ จึงให้มี นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์