กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา

ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์