โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมควบคุมมุลพิษ ได้ดำเนินการโครงการบริจาคอะลูมิเยียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุแประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาาะอย่างยิ่งอะลูมิเนียมซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการรวบรวมนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนที่สนในเข้าร่วมโครงการสามารถส่งมอบอะลูมิเนียมได้ที่ โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ