กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี จังหวัดลพบุรีจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในพื้นที่ และในระหว่าเงดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มักประสบปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ในท้องที่จังหวัดลพบุรี เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์