นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่กำหนด จึงกำหนดนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าปลอดบุหรี่ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

คอมเมนท์