รายงานผลการจัดบริการสาธารณะจากระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ