รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานต่างๆ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานราชการดำเนินการมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพิ่มมาตรการประหยัดพลังงานของภาครัฐเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทุกหน่วยงาน ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานเป็นอย่างดี จึงรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ