หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบบลหนองเต่า (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์