ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน โครงการเศณษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพและเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุนเข้าเสนอโครงการขอกู้ยืมเงินทุนกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ