ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ มีผลการคัดเลือกตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์