แนวทางการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในห้วงหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย จึงขอแจ้งแนวทางการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในห้วงหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนครบอายุของสภาฯ ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ