การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์