ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performnce Assessment : LPA) ประจำปี 2565 นั้น จังหวัดลพบุรี จึงขอส่งประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ