แนวทางการส่งเสริมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมเมนท์