การประชาสัมพันธ์ศาลปกครองนครสวรรค์มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศาลปกครองนครสวรรค์ เริ่เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มีเขตอำนาจตลอดท้องที่รวม 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ต่อมาได้มีประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง รวม 5 จังหวัด ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

คอมเมนท์