ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีรายละเอีดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ