ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์