ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์