การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศ เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตึ้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตึ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ