ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำบลหนองเต่า มีสถานที่ออกกำลังกาย เช่นลานกีฬา  สวนสุขภาพ  สนามกีฬา  เครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการประชาชน ในการฝึกซ้อม  การแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ครบทั้ง 8  หมู่บ้าน

สนามกีฬากลาง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นสนามกีฬากลางใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับตำบล และใช้ฝึกซ้อม เล่นกีฬาของเยาวชน อบต.หนองเต่า ใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาตำบลและปรับปรุงสนามกีฬาทุกปี

  1. หมู่ที่ 1  ลานกีฬาประจำหมู่บ้านตลาดหนองเต่า
  2. หมู่ที่ 2  ลานกีฬาประจำหมู่บ้านโคกสุข
  3. หมู่ที่ 3  ลานกีฬาประจำหมู่บ้านหนองฟักทอง
  4. หมู่ที่ 4  ลานกีฬาประจำหมู่บ้านหนองเกี่ยวแฝก
  5. หมู่ที่ 5  ลานกีฬาประจำหมู่บ้านลาด
  6. หมู่ที่ 6  ลานกีฬาประจำหมู่บ้านหนองเลา
  7. หมู่ที่ 7  ลานกีฬาประจำหมู่บ้านหนองเต่า
  8. หมู่ที่ 8  ลานกีฬาประจำหมู่บ้านสระกระเบื้อง
คอมเมนท์