ลานกีฬาสำหรับ จัดการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬา สำหรับบริการประชาชน ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เช่น ลานกีฬา สวนสุขภาพ สนามกีฬา สำหรับให้บริการประชาชน แข่งขันกีฬาและฝึกซ้อมกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง ป้องกันโรคภัย สำหรับประชาชนในตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ