การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดพลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์