ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ตั้งอยู้ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมตรวจสอบรายละเอียดของผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์