หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุและคนพิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อเป็นแนวทางขอรับการกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิและการบริการทางสังคม  ดังนี้

 

๑. แบบเสนอโครงการ  ๕  กองทุน

๒. คำร้องกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุรายกลุ่ม

๓. คำร้องกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุรายบุคคล

๔. คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล

๕. แบบสอบข้อเท็จจริงคำร้องกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุรายกลุ่ม

๖. ประมาณค่าใช้จ่าย

๗. หนังสือยินยอมคู่สมรส

๘. แนวทางการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๙. แนวทางการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุรายบุคคล

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคอลัมน์ของชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่าและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์ www.nongtaobanmi.go.th 

คอมเมนท์