ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผอ.กองการศึกษา ระดับ 7

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่อบต.หนองเต่าได้ดำเนินการรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับ 7) ตั้งแต่วันที่ 6-29 พ.ค.2558 แล้วนั้น บัดนี้ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์