ข้อบัญญัติตำบล

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.25 ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 ตามหนังสืออำเภอบ้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 มีรายละเอีย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ตามหนังสืออำเภอบ้าน ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับราชกิจจานุเบกษา

ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับราชกิจจานุเบกษา เอกสารแนบ 1.ข้อบัญญัติ,ฉบับราช ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ตามหนังสืออำเภอบ้าน ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรา ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ ...
อ่านเพิ่มเติม

การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556

โดยที่มาตรา 22 (1) แห่งพรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับ ...
อ่านเพิ่มเติม

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2548 เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 ซึ่ง ...
อ่านเพิ่มเติม