การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

ข้อบัญญัติตำบล

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2548 เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำมาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2548 โดยได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำและออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน ก่อนทิ้งน้ำส่งทางระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม อบต.หนองเต่า จึงตราข้อบัญญํตินี้ขึ้นไว้ดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ