การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556

ข้อบัญญัติตำบล

โดยที่มาตรา 22 (1) แห่งพรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้มีการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตอบต.หนองเต่าตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้ตราข้อบัญญัตินี้ไว้รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์