การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ.2549

ข้อบัญญัติตำบล

ด้วยปรากฎว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตอบต.หนองเต่า ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ อบต.หนองเต่าจึงจำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีสภาพขังน้ำได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ำ ที่อาบน้ำ ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน กระถางต้นไม้และภาชนะรองรับน้ำอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณ ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุก 7 วันหรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้จึงอาศัยตามความในมาตรา 71 ประกอบมาตรา 67 (3) แห่งพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมาตร 20 แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงตราข้อบัญญัติอบต.หนองเต่า ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ