ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติตำบล

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/3795 ลว. 6 ก.ย. 2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2559 อาศัยตามอำนาจตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ขไเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 72 วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

คอมเมนท์