ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อบัญญัติตำบล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ  การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ..2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์