ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติตำบล

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีการประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 มีมติเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญํติท้องถิ่น พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์