ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๒๐๔๒ หมู่ที่ ๒ โคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมูที่ 2 โคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งที่เป็นเงิน 2,106,000.00 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

{pdf=files/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๒๐๔๒ หมู่ที่ ๒ e-bidding.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์