ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจยื่นข้อเสนอได้ระหว่างที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ