ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
คอมเมนท์

เอกสารแนบ