สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.2557-พ.ค.2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นอบต.หนองเต่าจึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2557-พ.ค.2558 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์