สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นอบต.หนองเต่า จึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.2558 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์