สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

คอมเมนท์