ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. – ก.ย. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจพเดือน มิ.ย.- ก.ย. 2559 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. – ก.ย. 59.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์