สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน เมษายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

คอมเมนท์