แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง แผนดำเนินงาน

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 4 และข้อ 5 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ ที่มีราคาเกิน 100,000 บาทและที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท นั้น 

 

อำเภอบ้านหมี่ได้แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 2 บ้านโคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6×3,520×0.04 เมตร โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์