สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.2559

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.2559 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 

คอมเมนท์