รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงแและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้าและเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
คอมเมนท์

เอกสารแนบ