รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายงานผู้กำกับดูแลภายใน 90 วันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงรายงานฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ