การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐขึ้น โดยดำเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ