กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง
คอมเมนท์