การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง
คอมเมนท์

เอกสารแนบ