รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอย 12 เดือน

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง
คอมเมนท์