รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง
คอมเมนท์

เอกสารแนบ