รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยดำเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินและการจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แผนภูมิความเสี่ยงและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์